ZALOŽENO V PRAZE 1995

KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM

Reklamační řád značky KORONET

Tento reklamační řád je dodatkem k obchodním podmínkám

Reklamační řád KORONET

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady výrobku, pokud se vyskytnou či se vyskytují již při jeho převzetí kupujícím, popřípadě v záruční době, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), pokud je kupující podnikatelem, a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pokud je kupující spotřebitelem, a dále dle smluvního ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující je povinen provést kontrolu výrobku při jeho převzetí od prodávajícího, a pokud to není dostatečně možné, bez zbytečného odkladu po převzetí.

Odpovědnost za vady ke kupujícímu, který vystupuje jako spotřebitel

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek je při převzetí kupujícím ve shodě se smluvním ujednáním, zejména bez vad. Shodou se smluvním ujednáním se rozumí, že výrobek má jakost a užitné vlastnosti požadované kupujícím, zejména v případě zakázkové výroby v souladu se závaznou objednávkou kupujícího. V případě, že výrobek při převzetí kupujícím není ve shodě se smluvním ujednáním, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu výrobek uvedl do stavu odpovídajícímu smluvnímu ujednání, a to opravou či poskytnutím přiměřené slevy kupujícímu z kupní ceny. Pokud dojde k podstatnému porušení smluvního ujednání má kupující též právo od uzavřené smlouvy odstoupit. Předchozí věta se ovšem nepoužije pro případy, kdy kupující před převzetím výrobku věděl, že výrobek má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou kupující musel s vynaložením obvyklé péče poznat již při uzavření smlouvy.

Prodávající poskytuje na výrobky záruku v délce trvání 24 měsíců, pokud není na výrobku nebo v záručním listu výrobku uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet od převzetí výrobku kupujícím. Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen výrobek převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového výrobku. Při výměně vadné součásti/části/dílu výrobku, se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást/část/díl výrobku.

Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku.

V případě, že reklamace nebyla vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a mezi kupujícím a prodávajícím nedošlo k dohodě o prodloužení lhůty pro vyřízení reklamace nebo též v případě podstatného porušení smlouvy, má kupující nárok na odstoupení od smlouvy. Kupující má rovněž nárok na odstoupení od smlouvy, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad výrobek řádně po delší dobu užívat.

O opětovné vyskytnutí vady po opravě se jedná, pokud se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát opravena, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí výrobek tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání výrobku má kupující, nestanoví-li zákon jinak, právo požadovat výměnu výrobku za nový nebo taktéž odstoupit od smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

Odpovědnost za vady ke Kupujícímu, který vystupuje jako Podnikatel

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost výrobku, tedy zavazuje se, že výrobek bude po dobu trvání záruční doby způsobilý k použití k obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí 12 měsíců a běží ode dne převzetí výrobku kupujícím.

V ostatním upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, především pak nároky kupujícího z vad výrobku, ustanovení §2113 a násl. občanského zákoníku. Kupující může uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo pro případ podstatného porušení smlouvy odstoupit od smlouvy až po uplynutí dodatečné lhůty k plnění, v rámci které má prodávající právo na odstranění vady

Společná ustanovení a závěrečná ustanovení

Reklamaci lze uplatnit v KORONET, na adrese U Slavie 1527, 100 00 Praha 10-Vršovice. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objeví. Užívání výrobku navzdory vyskytlé vadě může mít za následek rozšíření vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

V případě uplatnění reklamace je třeba na prodejně předložit osobě oprávněné řešit reklamace zboží doklad osvědčující datum a místo převzetí výrobku od prodejce, popřípadě záruční list, pokud byl prodejcem vystaven, kompletní výrobek včetně všech jeho součástí/částí/dílů, vyčištěný, zbavený všech nečistot, hygienicky nezávadný a v neposlední řadě označit reklamovanou vadu výrobku. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení výrobek, který nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění).

Nepředložení dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí výrobku a nesplněním výše uvedených povinností při uplatnění reklamace se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti a oprávněnosti reklamace. Prodávající je povinen kupujícímu v případě uplatnění reklamace tuto skutečnost potvrdit, a to v písemné formě, zejména dobu, kdy právo odpovědnosti za vady uplatnil. Po vyřízení reklamace prodávající předá kupujícímu v písemné podobě potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakožto i o provedení případné opravy a doby reklamačního řízení.

Záruka dle tohoto reklamačního řádu se nevztahuje

Na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti výrobku, jakož i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem. Na vady, pro které byla prodávajícím poskytnuta sleva z kupní ceny, taktéž nelze uplatnit reklamaci. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností výrobků, z neodborného používání výrobků či chybné manipulace s výrobkem. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodejce upozorňuje kupujícího na skutečnost, že pokud proběhne reklamační řízení ohledně určité vady, a bude rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít výrobek k opětovné reklamaci.

Kupující je povinen po vyřízení reklamace výrobek převzít. Kupujícímu, který je v prodlení s převzetím výrobku, je prodávající oprávněn výrobek odeslat na jím uvedenou adresu a kupující je povinen uhradit veškeré náklady související s tímto odesláním. Odpovědnost za škodu při nepřevzetí reklamovaného výrobku kupujícím řádně a včas přechází na kupujícího okamžikem, kdy mu bylo umožněno ze strany prodejce reklamovaný výrobek převzít.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 01.02.2021

Individuální konzultace
v KORONET

V KORONET jsme přesvědčeni, že každý náš zákazník si zaslouží tu nejlepší péči. Zde si můžete rezervovat preferovaný den a čas, kdy Vám budeme plně k dispozici.

OBLEK
KOŠILE
SAKO & KALHOTY
ÚPRAVY ODĚVŮ
KABÁT
UPLATNĚNÍ POUKAZU
OBUV & DOPLŇKY
PORADENSTVÍ & JINÉ
Vaše jméno *
Váš e-mail *
Telefon *
Zpráva