FOUNDED IN PRAGUE 1995

QUALITY PROVEN BY TIME

Všeobecné obchodní podmínky KORONET

Níže jsou uvedné všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží a poskytování služeb značky KORONET

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím – společností KORONET, (dále jen „prodávající“) a zákazníkem (dále jen „kupující“) se řídí a jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Pro účely těchto obchodních podmínek a souvisejícího reklamačního řádu se slovy „výrobek“ či „zboží“ má na mysli movitá věc, která je prodejcem nabízena veřejnosti v rámci jeho produktového katalogu či aktuální nabídky ke koupi, přičemž se jedná zejména o textilní výrobky, oděvy, oděvní doplňky, oděvní součásti/díly, oděvní ozdoby, obuv a další specifické předměty.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upřesňují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a zákazníkem, a to za účelem předcházení případnému sporu. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou prodávající a kupující mezi sebou uzavírají ve chvíli, kdy kupující uhradí zálohovou fakturu, paragon, nebo daňový doklad vystavený prodejcem. Na základě takto uzavřené kupní smlouvy, může prodávající po kupujícím požadovat přiměřenou zálohu na kupní cenu, a to až do výše 100% z celkové ceny předmětu koupě.

Nedílnou součástí obchodních podmínek je taktéž reklamační řád společnosti, se kterým se může kupující seznámit na stránkách www.koronet.cz nebo v listinné podobě na  prodejně společnosti a se kterým uzavřením kupní smlouvy souhlasí.

Prodejce je povinen na vyžádání kupujícího vytvořit listinnou kopii reklamačního řádu společnosti a předat ji kupujícímu. Kupující bere na vědomí, že změna vlastností výrobku v průběhu záruční doby způsobené v důsledku přirozených změn materiálu výrobku, opotřebením, nesprávným užíváním, nevhodnou či nedostatečnou údržbou, nesprávným zásahem do výrobku kupujícím nebo třetí osobou nejsou považovány za vady výrobku a nejsou tudíž důvodem k oprávněné reklamaci výrobku.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.02.2021

Individual consultation
at KORONET

At KORONET, we believe that each of our customers deserves the best possible service. Here you can book a day and a time just for yourself.

SUIT
SHIRTS
JACKET & TROUSERS
CLOTHES CORRECTION
COAT
USE DISCOUNT COUPON
SHOES & ACCESSORIES
CONSULTANCY & OTHER
Your name *
Your e-mail *
Phone number *
Message